Behandlingar

Vi är auktoriserade inom ramen för Vårdval Stockholm.

Röstbehandling

I röstbehandling får man lära sig använda rösten på ett mindre ansträngande sätt. Med lämplig andningsteknik, avspänning och genom att lyssna på sin röst, kan man ändra den så att den fungerar bättre.

Tal- & språkbehandling

Föräldrarna är oftast med under behandlingen, dels för att vara delaktiga i processen men också för att kunna upprepa övningarna i hemmet.

Mål och inriktning på behandlingen anpassas individuellt efter varje barn med utgångspunkt från barnets utveckling och förmågor.

Heshet hos barn

Det är inte bara vuxna som kan få besvär med rösten. Barn kan bli hesa efter mycket skrik. Barn med långvarigt röstmissbruk kan få mer bestående besvär och då bör man kontrollera orsaken till detta hos en öron-, näsa och halsläkare. Vanligaste orsaken till heshet hos barn är stämbandsknutor, en uppdrivning av stämbandskanten just där stämbanden möts som medför att rösten låter hes och skrapig. Behandling ges i form av rådgivning och om barnet är motiverat erbjudas röstbehandling. I en del fall opereras knutorna bort, men om röstbeteendet kvarstår finns det risk att knutorna kommer tillbaks.

Vad är stamning?

Stamningen kännetecknas av att man inte har flyt i talet trots att man vet vad man vill säga. Vanligt är att man fastnar eller upprepar ljud, stavelser eller ord.

Stamning börjar oftast i 2-5 årsåldern och försvinner för de flesta av sig själv. Cirka 1 procent av den vuxna befolkningen stammar. Det är fler män än kvinnor som stammar. Om man stammar i ungdomsåren är det troligt att man stammar även som vuxen. En stammande person stammar inte hela tiden. Stamningen varierar ofta i perioder. Nyckfullheten runt stamningen kan skapa osäkerhet i vissa situationer och medför att man vill undvika obehagliga talsituationer, t ex att ringa telefonsamtal eller att prata inför en grupp. Några döljer sin stamning genom att byta ut vissa ord. Det finns personer som gått igenom större delen av livet utan att någon har uppmärksammat att han eller hon stammar. Många prövar olika knep för att komma vidare i talet, kanske lägger till extra ord, blinkar eller gör någon rörelse.

Stamningsbehandling hos ungdomar och vuxna

Vid stamningsbehandling hos ungdomar och vuxna arbetar man med att minska talrädslan och undvikanden. Man kan också arbeta med olika taltekniker. Det finns också intensivstamningsterapi i internatform och andra behandlingsformer.

Stamningsbehandling hos barn

Om du är orolig för att ditt barn stammar kan det vara viktigt med en bedömning och föräldrasamtal. Om du har ett barn som varken kämpar eller undviker att prata sker behandlingen via dig som förälder. Om ditt barn har börjat kämpa med orden och kanske börjat undvika att prata bör han eller hon få hjälp. Stamningsbehandling går ut på att avdramatisera stamningen och att minska rädslan inför att stamma.

Detta sker genom att våga ta stamningen i sin mun och pröva olika sätt att stamma på. Barnet blir då också medveten om vad det är som händer när man stammar. Behandlingen sker genom lek och samtal och anpassas efter barnets ålder. När man väl lyckas vända utvecklingen bort från kamp och undvikande brukar stamningen fortsätta att minska med tiden ibland även försvinna helt.