Remiss

Vi är auktoriserade inom ramen för Vårdval Stockholm.

Vilka barn bör remitteras till logoped? 
Alla barn där föräldrarna oroar sig för barnets tal eller språk bör remitteras till logoped!
Detta gäller i hög grad även stamning.

2 års ålder

 • Om barnet inte utvecklar sitt ordförråd och hellre använder gester än tal
 • Om barnet inte förstår några uppmaningar
 • Om barnet huvudsakligen styrs av vad det ser och vad som händer omkring det och sällan lyssnar på vad man säger till det
 • Om barnet slutar prata eller om språket inte utvecklas

3 års ålder

 • Om barnet inte har börjat använda 3- ordssatser
 • Om barnet inte förstår uppmaningar
 • Om barnets tal är oförståeligt och har ett mycket outvecklat ljudsystem
 • Om barnet har omtagningar och besväras av detta eller om föräldrarna är oroliga

4 års ålder

 • Om barnet inte verkar förstå vad andra säger
 • Om barnet har svårt att följa med vid sagoläsning
 • Om barnet har svårt att berätta händelser
 • Om barnet har ofullständiga meningar
 • Om barnets tal är svårförståeligt
 • Om barnet har omtagningar och besväras av detta eller om föräldrarna är oroliga

5-6 årsålder

 • Om barnet har svårt att lyssna och förstå
 • Om barnet har svårt att samtala och berätta
 • Om barnet har bristfällig meningsbyggnad
 • Om barnet har ett litet ordförråd
 • Om barnet har ljudmässiga brister förutom r, sje, tje eller läspning.
 • Om barnet har omtagningar och besväras av detta eller om föräldrarna är oroliga

Skolbarn

 • Om eleven tar få egna initiativ till att prata och har svårt att förmedla sina behov, tankar och önskningar till omgivningen
 • Om eleven verkar ha svårt att uppfatta och förstå språk samt att hänga med i samtal
 • Om eleven jämfört med jämnåriga har ett litet ordförråd, svårt att hitta ord eller använder ”fel” ord
 • Om eleven har svårt att göra sig förstådd p g a ett otydligt tal
 • Om elevens tal innebär ett socialt bekymmer för eleven själv, t ex om eleven är generad, undviker vissa ord eller blir retad
 • Om eleven stammar och besväras av detta. Även om det mest är föräldrarna som är oroliga för stamningen kan i samråd med eleven remiss skickas för samtal om stamningen med elev och föräldrar
 • Om eleven trots gängse läs- och skrivundervisning i skolår 2 fortfarande inte har lärt sig läsa och skriva tillfredställande
 • Om den äldre eleven fortfarande har stora svårigheter med läsning och skrivning och verkar ”gissningsläsa”

Vad ska remissen innehålla?

 • Gärna så mycket information om barnet som möjligt
 • Vilka av ovanstående punkter stämmer in på barnet?
 • Beskriv problemet och dess konsekvenser hemma, på dagis eller i skolan

När det gäller skolbarn

 • Hur uppfattar eleven själv sina svårigheter?
 • Har eleven haft logopedkontakt tidigare? Var? Varför?
 • Vilket stöd och vilken hjälp får eleven för sina svårigheter i dagsläget?
 • Vem har tagit initiativ till remissen?
 • Hämta gärna kompletterande information från elevens klasslärare och bifoga remissen

Remiss vid dyslexiutredningar skall förutom ovanstående även innehålla kopia på pedagogisk kartläggning.
Önskvärt är även kopia på bedömning gjord av läkare och psykolog.