Dyslexi

Vi är auktoriserade inom ramen för Vårdval Stockholm.

Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattas inte av läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållande eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom. Ibland förekommer dyskalkyli, specifika räknesvårigheter, tillsammans med dyslexi.

Dyslexiutredning

En dyslexiutredning (logopedisk läs- och skrivutredning) innebär att den språkliga förmågan relateras till läs- och skrivfärdigheterna. Syftet är att utreda om personen har läs- och skrivsvårigheter och hur dessa svårigheter i sådana fall yttrar sig.

Följande förmågor undersöks:

  • Språklig förmåga, d v s språkförståelse, grammatisk förmåga, ordförråd och förmåga att plocka fram orden
  • Förmågan att komma ihåg rabbeluppgifter
    Avkodning, d v s den tekniska delen av läsningen
  • Högläsning
  • Återberättande av läst text
  • Läshastighet
  • Läsförståelse
  • Rättstavning
  • Fri skrift

Eftersom det är många förmågor som undersöks brukar utredningen ofta delas upp på två tillfällen. Resultatet sammanställs i ett skriftligt utlåtande och delges muntligt vid ett besök. Dessutom erbjuds ett besök på skolan för att informera om resultatet och ge förslag på åtgärder till berörd skolpersonal.

Räknesvårigheter

En del barn har svårigheter både med att läsa skriva och räkna. Språkliga svårigheter kan innebära att det blir svårt att lösa matematiska uppgifter som beskrivs i text. I en del fall behöver räknesvårigheterna utredas vidare. Om barnet har omfattande räknesvårigheter kan det handla om specifika räknesvårigheters dyskalkyli.

Vår mottagning utför inte längre dyskalkyliutredningar. Dyskalkyliremisser skickas till Logopedkliniken på Danderyds sjukhus.